Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem Systemu Usług Hotelowych zwanym dalej „Systemem Rezerwacji” w portalu www.hotellodz.com.pl jest hotellodz.com.pl, z siedzibą w Łodzi.

Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji w portalu www.hotellodz.com.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, hotellodz.com.pl.

II. DEFINICJE

Podane niżej pojęcia oznaczają:

 1. System Rezerwacji – program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie usług hotelowych w województwie łódzkim w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usług i ich zamówieniu (rezerwacja hotelowa).
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. System Rezerwacji udostępniony jest przez hotellodz.com.pl.
 2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

 1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
 2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację oraz złożenia rezerwacji na dostępne w portalu usługi opisane w niniejszym Regulaminie wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych.
 3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
 4. Zabrania się wszelkich prób łamania zabezpieczeń serwisu oraz prób włamania na konta poszczególnych użytkowników.
 5. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.

V. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. hotellodz.com.pl zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.
 2. hotellodz.com.pl nie gwarantuje, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System.
 3. hotellodz.com.pl nie odpowiada za treści, opisy, fotografie i prezentowane oferty obiektów zamieszczone na stronie www.hotellodz.com.pl.
 4. hotellodz.com.pl współpracuje z wymienionymi obiektami, jednakże nie jest stroną umowy o usługach turystycznych. Umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem i obiektem noclegowym. hotellodz.com.pl jest narzędziem komunikacyjnym łączącym Klienta i obiekt noclegowy.